>>> 24.08.2015 restore a lyra da gamba

new bassbar